biecz1 biecz2 biecz3 biecz4 biecz5 biecz6 biecz7 biecz8
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2007-12-10

Podatki w gminie w 2008 r.

Podatki w Gminie Biecz w 2008 roku


Podatek od nieruchomości

Rada Miejska w Bieczu uchwaliła stawki podatku od nieruchomości. Nowo uchwalone stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2008 roku.

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biecz:

od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,37 zł.
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej - 14,30 zł.
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - 5,10 zł.
 4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,30 zł.
 5. pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,60 zł.
 6. budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni - 0,61 zł.
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
  od 1 ha powierzchni - 2,24 zł.
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej  statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni - 0,12 zł.

W 2008 roku na terenie Gminy Biecz obok zwolnień ustawowych będą obowiązywać następujące zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości:

Zwolnione od podatku od nieruchomości będą:

 1. budynki gospodarcze lub ich części służące wyłącznie działalności rolniczej położone na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych,
 2. budowle oraz rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody,
 3. budowle służące do odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
 4. nieruchomości stanowiące  mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne,
 5. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej,
  z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 6. nieruchomości wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, grunty zajęte pod cmentarze i wysypiska śmieci.

Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Uchwałą Nr XI/95/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku Rada miejska w Bieczu ustaliła:

 1. wzór deklaracji dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: 
  a) na podatek od nieruchomości
  b) na podatek rolny
  c) na podatek leśny
 2. wzór informacji dla osób fizycznych:
  a) o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  b) o gruntach
  c) o lasach

Uchwała Nr XI/95/2007 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i lasach dla osób fizycznych.


Podatek od środków transportowych

Rada Miejska w Bieczu  uchwaliła wysokość stawek podatku od środków transportowych. Od 1 stycznia 2008 roku opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych nie podlegają samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej 3,5 t. Podlegać temu podatkowi będą między innymi samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Także od 1 stycznia 2008 roku obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych będzie ciążył na posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.


Traci moc Uchwała Nr XXV/238/2005 Rady miejskiej w Bieczu z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych oraz ubiegłoroczna uchwała
Nr IV/9/2006 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 15 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych.


Roczne stawki podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia, określone są następująco:

Od samochodów ciężarowych:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu wyprodukowanych po roku 1996

Wyposażonych
w instalację gazową

Nie wyposażonych
w instalację gazową

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

531 zł

547 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

871 zł

897 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

1.164 zł

1.200 zł

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu wyprodukowanych do roku 1996 włącznie

Wyposażonych
w instalację gazową

Nie wyposażonych
w instalację gazową

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

547 zł

563 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

897 zł

924 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

1.180 zł

1.200 zł

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i liczbie osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIEaa
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 18 ton

1.280 zł

1.318 zł

równej i wyższej niż 18 ton

1.580 zł

1.600 zł

TRZY OSIEaa
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 15 ton

1.620 zł

1.650 zł

równej lub wyższej niż 15 ton do mniej niż 30 ton

1.688 zł

1.739 zł

równej i wyższej niż 30 ton

1.700 zł

1.800 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJaa
równej i wyższej niż 12 ton do mniej niż 29 ton

1.900 zł

2.100 zł

równej i wyższej 29 ton

2.050 zł

2.452 złOd ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów wyprodukowanych po roku 1996

Wyposażonych
w instalację gazową

wyposażonych
w instalację gazową
równej i wyższej niż 3,5 tony do mniej niż 12 ton

1.317 zł

1.358 zł

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów wyprodukowanych do roku 1996 włącznie

Wyposażonych
w instalację gazową

wyposażonych
w instalację gazową
równej i wyższej niż 3,5 tony do mniej niż 12 ton

1.358 zł

1.400 zł

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIEaa
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 25 ton1.407 zł1.449 zł
równej lub wyższej niż 25 ton do mniej niż 31 ton1.548 zł1.600 zł
równej i wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie1.690 zł1.800 zł
powyżej 36 ton1.702 zł1.900 zł
TRZY OSIEaa
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie1.760 zł1.790 zł
powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton1.873 zł2.207 zł
równej i wyższej niż 40 ton2.060 zł2.450 zł

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i większą niż 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 • wyprodukowanych po 1996 r. – 724 zł,
 • wyprodukowanych do 1996 r. – 746 zł.

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

JEDNA OŚaa
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 18 ton

914 zł

941 zł

równej i wyższej niż 18 ton

950 zł

970 zł

DWIE OSIEaa
równej lub wyższej niż 12 ton do mniej niż 23 tony

980 zł

1.000 zł

równej lub wyższej niż 23 tony do 36 ton włącznie

1.006 zł

1.291 zł

powyżej 36 ton

1.149 zł

1.699 zł

TRZY OSIEaa
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1.150 zł

1.250 zł

powyżej 36 ton

1.217zł

1.280 zł


Od autobusów
o liczbie miejsc do siedzenia:

Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia wyprodukowanych po roku 1996

Wyposażonych
w instalację gazową

Nie wyposażonych
w instalację gazową

a) do 15 miejsc włącznie

360 zł

371 zł

b) wyżej niż 15 do mniej niż 30 miejsc

672 zł

692 zł

c) równej i wyższej niż 30 miejsc

1.476 zł

1.520 zł

Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia wyprodukowanych do roku 1996

Wyposażonych
w instalację gazową

Nie wyposażonych
w instalację gazową

a) do 15 miejsc włącznie

371 zł

382 zł

b) wyżej niż 15 do mniej niż 30 miejsc

692 zł

713 zł

c) równej i wyższej niż 30 miejsc

1.520 zł

1.566 zł

Uchwała Nr XI/93/2007 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych.


Podatek rolny

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku wyniosła 58,29 zł za 1 dt /Monitor Polski z 2007 r. Nr 77, poz. 831/.


Uchwałą Nr XI/95/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. Rada Miejska w Bieczu obniżyła średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. będącą podstawą obliczenia podatku rolnego na 2008 rok na obszarze Gminy Biecz do kwoty 35,00 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2008 rok:

 • z ha przeliczeniowego /właściciele gruntów rolnych powyżej 1 ha/ - 87,50 zł.
 • z ha fizycznego /właściciele gruntów rolnych do 1 ha/ - 175,00 zł.

Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2008 rok.


Podatek leśny

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 roku średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku wyniosła 147,28 zł za 1 m sześć. /Monitor Polski z 2007 r. Nr 79 poz. 846/

 • z ha fizycznego - 32,40 zł

Podatek od posiadania psów

Od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje ustawa z dnia 7 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2006 r. Nr 249 poz. 1828/. Niektóre z przepisów tej ustawy będą obowiązywać od 1 stycznia 2008 roku. Wśród nich znajdują się między innymi przepisy dotyczące podatku od posiadania psów.

Powyższa ustawa likwiduje podatek od posiadania psów, wprowadzając opłatę od posiadania psów. O wprowadzeniu na terenie danej gminy tej opłaty decyduje Rada gminy - podejmując uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.

Z kolei brak odpowiedniej uchwały oznacza rezygnację z wprowadzenia na obszarze danej Gminy opłaty. Niezależnie od podjętej decyzji, rada uchyla dotychczasowe uchwały określające wysokość stawki, zasady ustalania i poboru oraz terminy i sposób płatności podatku, albowiem będą one /z dniem 1 stycznia 2008 r./ niezgodne z nowymi przepisami. 

Rada Miejska w Bieczu Uchwałą Nr XI/96/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku uchyliła Uchwałę Nr XVI/162/2004 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określania zasad ustalania, poboru i terminów płatności tego podatku i nie podjęła uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XI/96/2007 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/162/2004 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określania zasad ustalania, poboru i terminów płatności tego podatku.


Opłata targowa

Uchwałą Nr XI/94//2007 z dnia 29 listopada 2007 Rada Miejska w Bieczu roku uchwaliła stawki opłaty targowej.

Dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Biecz od osób fizycznych, osób prawnych raz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej od dokonujących sprzedaży na targowiskach będą wynosić:

 1. Przy sprzedaży zwierząt hodowlanych od każdej wystawionej sztuki:
  a) konie, bydło (powyżej 6 m-cy życia) - 6,50 zł
  b) jałowizna, źrebięta, cielęta, trzoda chlewna - 3,00 zł
  c) prosięta, owce, kozy - 1,50 zł
  d) kury, kurczęta i inny drób – od 1 m² zajętej powierzchni - 5,50 zł
 2. Przy sprzedaży towarów:
  a) z wozu konnego - 6,00 zł
  b) z samochodu osobowego - 8,00 zł
  c) z ciągnika z przyczepą jednoosiową lub wozem konnym - 7,00 zł
  d) z samochodu dostawczego do 1 tony ładowności - 11,00 zł
  e) z samochodu dostawczego od 1 do 2,5 tony ładowności - 15,00 zł
  f) z samochodu dostawczego powyżej 2,5 tony ładowności - 20,00 zł
  g) z samochodu ciężarowego z przyczepą - 25,00 zł
 3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra (jagód, jaj itp. od osoby) - 2,00 zł
 4. Przy sprzedaży artykułów wielogabarytowych (meble, lodówki, pralki, dywany itp.) - 5,00 zł  za 1 m² i każdy następny rozpoczęty m²  zajętej powierzchni jednak nie więcej niż  631,94 zł.
 5. Przy sprzedaży ze straganów lub stoisk urządzonych bezpośrednio na placu – 8,00 zł
  za 1 m² i  każdy następny rozpoczęty m² zajętej powierzchni jednak nie więcej niż 631,94 zł.

Pobór opłaty targowej odbywał się będzie w drodze inkasa. Na inkasenta opłaty targowej wyznaczono Pana Zbigniewa Jędrzejowskiego.

Uchwała Nr XI/94/2007 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia stawek opłaty targowej. 

 
Urząd Miejski w Bieczu,
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x